Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „elektroniczny-podpis.pl”

Serwis dostępny pod adresem https://elektroniczny-podpis.pl prowadzony jest przez Kamila Lelewskiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kamil Lelewski, adres: Aleje Jerozolimskie 204,  02 – 486 Warszawa, wpisany do stosownych ewidencji: NIP: 1231099364, REGON: 142379050, adres email: biuro@elektorniczny-podpis.pl. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia za pośrednictwem serwisu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy, tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Definicje

 1. Serwis” – serwis internetowy znajdujący się w sieci Internet prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://elektroniczny-podpis.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za jego pośrednictwem;

 2. Regulamin” – niniejszy Regulamin, który określa rodzaje i zakres świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

 3. Usługodawca”– Kamil Lelewski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Lelewski, adres: Aleje Jerozolimskie 204,  02 – 486 Warszawa, wpisany do stosownych ewidencji: NIP: 1231099364, REGON: 142379050;

 4. Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub każdy inny podmiot korzystający z zasobów Serwisu w dowolny sposób

 5. Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

 6. Formularz zgłoszenia”- formularz dostępny w Serwisie umożlwiający złożenie zapytania o ofertę Usługodawcy.

§ 2 Cel Serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Usługodawcy w zakresie dotyczącym w szczególności: informacji o Usługodawcy, informacji o usługach świadczonych przez Usługodawcę, warunkach współpracy, sprzedaży oferowanej przez Usługodawcę oraz danych kontaktowych Usługodawcy.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określonych w szczególności przez postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z treścią Polityki prywatności, stanowiącej odrębny dokument. Aktualna treść Polityki prywatności znajduje się na stronach Serwisu.

 5. Użytkownik podczas rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w Serwisie lub na kontakt telefoniczny pod dobrowolnie podany przez Użytkownika numer telefonu. Użytkownikowi będzie również przysługiwać możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Usługodawcy przy nabyciu usług (produktów) oferowanych przez Usługodawcę. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

 6. Usługodawca w ramach prowadzonej działalności udostępnia Użytkownikom informacje o swoich produktach, nowościach, promocjach, skierowanego do osób zainteresowanych ofertą Usługodawcy – w formie subskrypcji newslettera. Użytkownik podczas rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od podmiotów współpracujących z Usługodawcą Warunkiem otrzymywania newslettera jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

 7. Niezbędnym warunkiem technicznym umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną są:

 1. Urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 2. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 3. Dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik we własnym zakresie ponosi opłaty związane z dostępem do sieci i transmisją danych, zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 2. Usługodawca zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług drogą elektroniczną. Informacja dotyczy zagrożeń identyfikowanych jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę również pomimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, a w szczególności:

 1. możliwość otrzymania spamu, tj. niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,

 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania,

 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

 4. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;

 5. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

§ 4 Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca za pomoc Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

  1. umożliwieniu wypełnienia Formularza kontaktowego w celu otrzymania oferty Usługodawcy,

  2. umożliwieniu wypełnienia Formularza kontaktowego w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci umożliwieniu wypełnienia Formularza kontaktowego w celu otrzymania oferty Usługodawcy zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do wypełnienia Formularza kontaktowego a ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wypełnionego Formularza kontaktowego Usługodawcy lub odstąpienia od wypełnienia Formularza kontaktowego przez Użytkownika.

 2. Wypełnienie oraz wysłanie Formularza kontaktowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z Polityką prywatności Usługodawcy i stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi przez Usługodawcę.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwieniu wypełnienia formularza kontaktowego w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do wypełnienia formularza a ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wypełnionego formularza Usługodawcy lub odstąpienia od wypełnienia formularza przez Użytkownika

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwieniu złożenia zamówienia na bezpłatny ebook zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do składania zamówienia a ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub odstąpienia od składania zamówienia,

 5. Usługi określone w ust, 1 świadczone są nieodpłatnie.

 6. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu powstania zobowiązania podatkowego.

§ 5 Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Użytkownik zainteresowany ofertą Usługodawcy w postaci sprzedaży Podpisu elektronicznego wraz z usługą aktywacji wypełnia Formularz kontaktowy, dostępny na stronie Serwisu.

 2. Użytkownik wypełniając Formularz kontaktowego wskazuje wybrane przez siebie parametry zamówienia oraz podaje niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, województwo oraz miasto zamieszkania).

 3. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza kontaktowego Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu przedstawienia szczegółowej oferty wraz z wyceną oraz proponowanym terminem spotkania.

 4. Po akceptacji przez Użytkownika przedstawionych warunków strony ustalają miejsce (miejscowość, adres) do którego uda się osoba wskazana przez Usługodawcę w celu pisemnego ustalenia warunków współpracy i zawarcia w tym celu odpowiedniej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 zawierana jest w obecności obu stron lokalem Usługodawcy, a w miejscu wskazanym przez Użytkownika znajdującym się na terenie Polski. Umowa ustalać będzie w szczególności szczegółowe wskazanie przedmiotu i zakresu usługi Usługodawcy, wysokość wynagrodzenia za usługi Usługodawcy, formę oraz termin płatności oraz ewentualnie inne ustalenia w zakresie praw i obowiązki stron.

 6. W celu realizacji usług przez Usługodawcę dopuszczalne jest również zawarcie umowy bez zachowania formy pisemnej. W takim przypadku Usługodawca będzie na bieżącą ustalał z Użytkownikiem zasady współpracy.

§ 6 Odpowiedzialność Usługobiorcy oraz Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem, w wysokości nie wyższej jednak niż wartość wynagrodzenia należnego Usługodawcy na podstawie umowy zawartej przez strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, straty finansowe lub obciążenia Usługobiorcy przez podmiot trzeci.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z usług spowodowanych przez czynniki (okoliczności) od Usługodawcy niezależne lub nieleżące po stronie Usługodawcy.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług zgodnie z Regulaminem oraz zawartą umową o świadczenie Usług, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa

 4. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa w związku z korzystaniem lub wskutek korzystania z usług.

 5. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszenia Regulaminu lub zawartej umowy przez Usługobiorcę lub osoby, za które Usługobiorca odpowiada, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług z winy Usługobiorcy bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Usługobiorcy

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@elektroniczny-podpis.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres Usługodawcy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi otrzymane od niego płatności.

 4. Po dokonaniu aktywacji certyfikatu bezpieczeństwa Użytkownikowi zgodnie z art. 38 pkt 1, pkt 6, pkt 9 oraz pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na fakt przypisania tego certyfikatu bezpieczeństwa do konkretnego Użytkownika, który to proces ma charakter nieodwracalny i skutkuje brakiem możliwości odsprzedania lub przekazania przez Usługodawcę tego certyfikatu bezpieczeństwa osobie trzeciej.

§ 8 Postępowania reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę świadczonych usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: biuro@elektroniczny-podpis.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany na wstępie.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, datę zawarcia umowy ze Usługodawcą oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 3. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. W przypadku nie uzupełnienia przez Usługobiorcę niezbędnych danych, zgłoszenie reklamacyjne traktuje się jako nie wniesione i nie podlegające rozpatrzeniu.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 12 miesięcy od dnia w którym usługa nie została przez Usługodawcę wykonana lub w terminie 12 miesięcy od dnia w którym usługa została nienależycie wykonana przez Usługodawcę. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 5. Usługodawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, udziela odpowiedzi na reklamację w jednej w formie w której ją wniesiono.

 6. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

  1. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

  2. uzasadnienie prawne oraz faktyczne rozstrzygnięcia;

  3. w przypadku uznania reklamacji – określenie sposobu i terminu spełnienia świadczeń reklamacyjnych przez Usługodawcę;

  4. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;

  5. podpis upoważnionego przedstawiciela Usługodawcy, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

§ 9 Własność intelektualna

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu stanowi własność Usługodawcy.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Oznaczenie „elektroniczny-podpis.pl” oraz używane na stronach Serwisu oznaczenie graficzne Usługodawcy są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 10 Obsługa płatności

Operatorem kart płatniczych używanych za korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym usług świadczonych przy wykorzystaniu Serwisu jest PayPro S.A., Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego.

§ 11 Informacje

 1. Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.

 2. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

 3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

 5. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.

 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 8. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu i to ta interpretacja będzie wiążąca.

 10. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom.

 11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.